Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 150
Strona głowna  /  Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu realizujemy zajęcia dodatkowe dla dzieci w zaresie:

 • zajęć rytmiczno-tanecznych
 • tańca towarzyskiego
 • języka angielskiego
 • katechezy
 • gimnastyki korekcyjnej

 

ZAJĘCIA RYTMICZNO-TANECZNE I LOGORYTMIKA

 

Zajęcia w zakresie rytmiki i logorytmiki prowadzone są przez Panią Alinę Drabek nauczyciela z wyższym wykształceniem muzycznym i przygotowaniem pedagogicznym, a także z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.

Rytmika odbywa się 2 raz w tygodniu, w każdej grupie wiekowej. Czas zajęć 30 minut.

 

RYTMIKA

Zajęcia rytmiki prowadzone są w oparciu o metodę Emila Jaquesa - Dalcroze`a, metodę pedagogiczno- artystyczną, która poprzez różnego rodzaju działania twórcze, ćwiczenia słuchowe, głosowe, ruchowe, słuchowo – głosowo – ruchowe realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności a poprzez to wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki a często jej wykonawcę i twórcę.

Środki dydaktyczne niezbędne do pracy z dziećmi to przede wszystkim instrumentarium stworzone przez Carla Orffa oraz liczne pomoce w postaci różnorodnych rekwizytów. Zajęcia rytmiki prowadzone są w formie zabawy, mają na celu wyzwolenie swobody psychicznej, przezwyciężenie nieśmiałości i różnego rodzaju zahamowań, przyczyniają się do integracji grupy.

Zajęcia rytmiczno - umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez: rozwijanie słuchu muzycznego, kształcenie poczucia rytmu, poprawne śpiewanie piosenek, poprawne i estetyczne poruszanie się, wspólne muzykowanie, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej. Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez: kształtowanie społecznych postaw i zachowań, nabywanie umiejętności kontaktowania się i współdziałania w grupie, rozwijanie silnej woli, budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków, wyrabianie umiejętności skupienia się
i koncentracji na wykonywanej czynności, kształtowanie umiejętności zauważania innych i poczucia odpowiedzialności. Formy i rodzaje zajęć muzycznych w przedszkolu: śpiew, zabawy ruchowe przy muzyce, taniec, ćwiczenia rytmiczne, agogiczne i wykorzystujące elementy dynamiki, gra na instrumentach perkusyjnych.

Śpiew. Jest jedną z podstawowych form ekspresji dziecka, a piosenka najprostszym utworem muzycznym, który dziecko jest w stanie przeżyć, zrozumieć, zapamiętać i odtworzyć. Dzięki różnorodności charakteru i nastroju śpiewanych piosenek wzbogaca się świat uczuć dziecka, kształtuje się jego postawa estetyczna. Zbiorowy śpiew w grupie przedszkolnej stanowi jedno
z pierwszych doświadczeń dziecka we wspólnym działaniu.

Zabawy ruchowe przy muzyce. Ruch jest naturalną potrzebą każdego dziecka. To on pozwala zaspokoić potrzeby , wyraża jego osobowość: uczucia, myśli, emocje. Przede wszystkim służy on do nawiązywania kontaktów w komunikowaniu się z otoczeniem. Dość często stosowaną formą zabaw są zabawy ruchowe ze śpiewem. Można je podzielić na: zabawy ilustracyjne
i inscenizowane, zabawy rytmiczne, zabawy taneczne.

Taniec. Ćwiczenia ruchowo - taneczne zaspokajają nie tylko ruchowe potrzeby dziecka, ale też rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych, takich jak: spostrzegawczość, pamięć, koncentracja, szybka reakcja, koordynacja wzrokowo - ruchowa, orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni. Ćwiczenia te również rozwijają wyobraźnię dziecka, mobilizują go do działania i rozwiązywania zadań według własnych pomysłów, dostarczają nowych pomysłów
i doświadczeń z zakresu komunikacji i współdziałania w grupie. Podstawowe elementy tańca
i ruchu, mogą pomóc dziecku w wyrażaniu bez słów emocji, przeżyć, doświadczeń; w zwiększaniu własnego potencjału twórczego; w osiąganiu harmonii we wszystkich sferach osobowości.

 

Co daje uczestnictwo Waszych dzieci w profesjonalnie prowadzonych zajęciach?

 

 • Zajęcia wpływają na rozwój nie tylko zdolności muzycznych, ale także na szeroko pojętą sprawność fizyczną i umysłową dzieci.

 • Poprawiają przede wszystkim koordynację słuchowo - ruchową dzieci.

 • Rozwijają pamięć słuchową i wzrokową.

 • Pogłębiają wiedzę o świecie i wzbogacają zasób słownictwa jednocześnie ucząc świadomego odbioru tekstów literackich, co jest niezmiernie ważne we współczesnej szkole (czyli po wysłuchaniu piosenki jest pogadanka, o czym ona była i co dzieci z niej zapamiętały; zostają wyjaśnione także słowa które są nowe i niezrozumiałe dla dzieci).

 • Zajęcia przygotowują dzieci do występów publicznych, dzięki którym zyskują one pewność siebie.

 • Dzieci potrafią zaśpiewać piosenki o różnorodnej tematyce, także popularne i ludowe.

 • Uczą się układów tanecznych i instrumentacji do muzyki klasycznej (poważnej).

 • Dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, bardzo ważną we współczesnych realiach
  i wymaganą w szkole.

 • Uczą się grać na różnych prostych instrumentach muzycznych np. perkusyjnych, dzięki czemu zajęcia mogą być wspaniałym przygotowaniem do rozpoczęcia nauki gry na instrumencie, np. na pianinie, gitarze, skrzypcach.

 • W czasie zajęć dzieci mają kontakt z muzyką na żywo.

 

LOGORYTMIKA

Logorytmika w dużej mierze opiera się na założeniach rytmiki E. J. Dalcroze’a.

Logorytmika jest to taki rodzaj oddziaływań muzykoterapeutycznych, który ma na celu skorygowanie lub usprawnienie komunikacji językowej, jak też zapobieżenie powstawaniu odstępstw w tym zakresie. Jest to jedna z metod stosowana w postępowaniu logopedycznym, oparta na rytmie muzycznym i tekstach słownych zestrajanych przez muzykę i łączonych z ruchami całego ciała.

Logorytmika proponuje takie połączenie ćwiczeń ruchowych, słuchowych, oddechowych, słownych i muzycznych, by rozwijać mowę i możliwie najwięcej umiejętności poznawczych i takich procesów myślowych, które gwarantują w przyszłości doskonały start do podjęcia nauki w szkole
i powodzenia w nauce. A wszystko to oprawione w zabawę, której atrakcyjność nie tylko rozwija zainteresowania dzieci, ale również podwyższa motywację, pewność siebie, zdolności skojarzeniowe, rozwija koncentrację uwagi i pamięć. Na zajęcia logorytmiczne powinny uczęszczać już dzieci 3, 4 - letnie, które podczas zabaw i ćwiczeń mają szansę uniknąć złych nawyków, błędów
i wad wymowy. Pięcio- i sześciolatkom dają możliwość dostrzeżenia i skorygowania ewentualnych błędów w mówieniu lub wad wymowy. Celem logorytmiki jest stymulowanie rozwoju mowy małych dzieci, tak, by ich mowa rozwijała się harmonijnie i bez przeszkód.
To głównie zajęcia prowadzone w formie grupowej, gdyż w grupie łatwiej dzieci zmotywować i zachęcić do pracy. Zabawy wykorzystywane podczas zajęć mają przede wszystkim uruchamiać mechanizm mowy mimowolnie, bez nacisków (dziecko wówczas, bawiąc się, nawet nie wie, że ćwiczy). Każdej zabawie ruchowej towarzyszy mówienie w postaci onomatopei, pojedynczych słów, zwrotów dwuwyrazowych czy całych zdań – wielokrotne ich powtarzanie utrwala prawidłowe wzorce. Jednym z elementów zajęć logorytmiki są krótkie wierszyki czy piosenki, które wspomagane ruchami rąk, czy całego ciała, pomagają w zapamiętaniu treści. Ruch podczas mówienia ułatwia skupienie uwagi i koncentrację, ćwiczy koordynację, która jest niezbędna podczas mówienia.