Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 150
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!
Aktualności

 

Informacja dla Rodziców

dzieci uczestniczących w terapii logopedycznej

prowadzonych przez logopedę Aleksandrę Uran

 

 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zajęcia logopedyczne na terenie przedszkola lub Poradni mogą odbywać się tylko zdalnie. Służę pomocą w przesłaniu ćwiczeń i zabaw nie tylko logopedycznych.

 

Można kontaktować się telefonicznie, mailowo lub za pomocą skypa;:

 1. aleksandra.uran@poradniakrakow.com.pl (mail służbowy)

 2. poradnia.logopeda@interia.pl (skyp)

 

Jestem również dostępna:

mailowo: aleksandrauran@interia.pl

telefonicznie: 887 512  957

 

Aleksandra Uran

logopeda, pedagog


 

Szanowni Państwo,

od dnia 25.05.2020r. dzienna stawka żywieniowa dziecka w przedszkolu wynosi 10,00 zł.


 

Samorządowe Przedszkole nr 150 w Krakowie od 18.05.2020r.  jest ponownie otwarte.

 

Rodzice, którzy chcą przyprowadzić dzieci po obowiązującej przerwie do przedszkola proszeni są o zapoznanie się z procedurą na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzeganiu się choroby w Samorządowym Przedszkolu nr 150 oraz o kontakt telefoniczny z sekretariatem przedszkola od poniedziałku do piątku - nr telefonu: 126582005 w godzinach 9.00-15.00.

 

Zgłoszenia do przedszkola w warunkach zagrożeniach epidemiologicznego przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Po przeanalizowaniu możliwości zapewnienia dziecku opieki Dyrektor przedszkola potwierdza przyjęcie również drogą elektroniczną.

 

Przedszkole nie będzie przyjmować dzieci, które nie zostały zgłoszone zgodnie z opisanymi zasadami.


 

Prosimy rodziców dzieci z grupy III o odbiór podręczników w godzinach 9-15

Prosimy rodziców dzieci z grupy V o odbiór podręczników od wtorku 26 maja w godzinach od 10.00 do 14.00


 

Procedury na wypadek zagrożenia COVID-19

w zakresie zasad zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby
w Samorządowym Przedszkolu Nr 150

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374)

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133)

-Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567).

 

1) Cele procedury:

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie przedszkola Samorządowego Przedszkola Nr 150 w Krakowie.

2) Kogo dotyczy procedura (zakres procedury).

Niniejsza procedura dotyczy:

 • wszystkich pracowników Przedszkola świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

 • rodziców (prawnych opiekunów),

 • dzieci.

3) Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki

 1. Dyrektor przedszkola wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w normalnym trybie – tj. na terenie zakładu pracy.
 2. Pracownicy przychodzą do pracy rotacyjnie, aby uniknąć spotkania większej liczby osób w miejscu pracy.
 3. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą,
  a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

 4. Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone przez dyrektora dni i godziny, zgodnie z grafikiem przygotowanym i zaakceptowanym przez dyrektora przedszkola.

 5. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa.

 6. Grafik ogłaszany jest raz w tygodniu w każdy piątek na kolejny tydzień pracy i podany do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 7. Pomoc nauczyciela odbiera dziecko od rodzica w wyznaczonym miejscu, przebiera je w szatni i odprowadza do sali zajęć.

 8. Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., nie są wpuszczani na teren placówki.

 9. Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie.

 10. Na teren przedszkola nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na terenie placówki.

 11. W pomieszczeniu socjalnym gospodarczym może przebywać maksymalnie jedna osoba.

4) Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy

 1. W trakcie wykonywania pracy każdy pracownik może skorzystać ze środków ochrony indywidualnej w postaci gumowych rękawiczek oraz przyłbic.

 2. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do kosza na śmieci, a przyłbice zdezynfekowane.

 3. Łazienki przedszkola wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%).

 4. Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy zobowiązani są do umycia i zdezynfekowania rąk oraz do ich regularnego mycia w ciągu dnia.

 5. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk.

 6. Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach pracowniczych i łazienkach sal dydaktycznych.

 7. Nauczyciele i pomoce nauczycieli zachowują dystans społeczny między sobą,
  w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

 8. Pracownicy administracji, kuchni, pracownik gospodarczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz z nauczycielami i pomocami nauczycieli.

5) Organizacja opieki w placówce

 1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele i pomoc nauczycieli.

 2. W grupie może przebywać do 12 dzieci, 2 nauczycielki i 1 pomoc nauczyciela.

 3. Z sali należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować lub uprać - pluszowe zabawki, puzzle. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 4. Na terenie przedszkola znajduje się minimum 1 termometr bezdotykowy który będzie dezynfekowany po użyciu w danej grupie.

 5. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 6. Do ogrodu grupy dzieci wychodzą w wyznaczonych godzinach, aby nie stykały się ze sobą na szatni poszczególne grupy.

 7. Ograniczenie przebywania osób trzecich na terenie placówki do minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 8. Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym należy regularnie czyścić z użyciem detergentu lub dezynfekować, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć przed używaniem.

6) Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadania:

Dyrektor:

 1. Odpowiedzialny jest za wdrożenie procedury, zapoznanie z nią pracowników
  i rodziców.

 2. Opracowuje grafik pracy na terenie przedszkola w czasie pandemii.

 3. Wyznacza pomieszczenie w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 4. Wyznacza osobę odpowiedzialną za umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu Procedury na wypadek zagrożenia COVID – 19 i numerów telefonów do Organu Prowadzącego, Kuratora Oświaty, Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie.

 5. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.

 6. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;

 7. Kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka.

 8. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika.

 9. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.

 10. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

 11. Zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę Ci sami opiekunowie.

Nauczyciele:

 1. Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia do sali do chwili odebrania przez rodziców lub osobę upoważnioną.

 2. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują
  w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.

 3. Nie organizują wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.

 4. Wietrzą salę, w której organizują zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzą gimnastykę w ciągu dnia przy otwartych oknach.

 5. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

 6. Organizują pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominają i dają przykład mycia rąk i ich dezynfekcji.

 7. Nie organizują większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

 8. Informują dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci.

 9. Zgłaszają rodzicom telefonicznie niepokojące objawy u dziecka oraz obligują rodzica do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki.

 10. Nauczyciele i pomoce nauczycieli zachowują dystans społeczny między sobą,
  w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

            Rodzice:

 1. Przyprowadzają do placówki dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Przyprowadzają/ odbierają dziecko do/z przedszkola tylko osoby zdrowe.

 3. Przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców min. 2m

 4. Rodzice nie mogą przebywać w budynku przedszkola. Na kolejność wejścia dziecka do placówki oczekują przed budynkiem.

 5. Kartę monitorującą pobyt dziecka w przedszkolu obsługują pracownicy przedszkola.

 6. Wyposażają swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Maseczkę dziecka rodzice zabierają ze sobą ściągając ją przed wejściem.

 7. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przy wejściu do przedszkola oraz jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

 8. Nie posyłają dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 9. Nie pozwalają dziecku na zabieranie do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem
  i nie podawać ręki na powitanie.

 11. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Dają dobry przykład.

            Pomoce nauczyciela:

 1. Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.

 2. Dezynfekują zabawki, przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, systematycznie je dezynfekują. Myją Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci
  i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), dezynfekują kurki przy kranach.

 3. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

 4. Stosują się do wytycznych zawartych w instrukcji dezynfekcji sprzętów.

 5. Przygotowują wyznaczone przez dyrektora pomieszczenie przeznaczone do izolowania osoby u której stwierdzono objawy chorobowe.

 6. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów.

 7. Pracują w rękawiczkach.

 8. Nauczyciele i pomoce nauczycieli zachowują dystans społeczny między sobą,
  w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

7) Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 1. Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko.

2) Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.

 1. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani żadnych innych przedmiotów.

 2. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do przedszkola zdezynfekowało ręce
  a następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie przebywało.

 3. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci
  z różnych grup nie stykały się ze sobą.

 4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych
  u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje
  o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

 5. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.

 6. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.

 7. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna - odbiór dziecka odbywa się przez główne drzwi wejściowe do budynku.

8) Zasady wyjścia na zewnątrz:

 1. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.

 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.

 3. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie 2 grupy, przy czym opiekunowie zapewniają, że dzieci z poszczególnych grup nie kontaktują się ze sobą.

 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane po każdorazowym użyciu, jeśli nie ma takiej możliwości, to są oznakowane żółto- czarną taśmą i nie mogą być dopuszczone do użytkowania przez dzieci.

 5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

9) Szczegółowe zasady dotyczące gastronomii:

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

 2. Pracownicy kuchni zobowiązani są do utrzymywania wysokiej higieny, mycia
  i dezynfekcji stanowiska pracy, opakowań produktów i sprzętu kuchennego.

 3. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

 • Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

 • Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne.

 • Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać

  w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie.

 • Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola.

 • Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

 1. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.

 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu

  w temp. minimum 60 stopni lub je wyparzać.

 • Posiłki wydawane są dzieciom przez pomoce nauczyciela.

 • Dzieci korzystają z dystrybutora wody znajdującego się w sali pod nadzorem nauczyciela lub pomocy nauczyciela.

10) Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów

 1. Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie z wytycznymi zawartymi GIS.

 2. Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będącego wyposażeniem przedszkola.

 3. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego
  w przedszkolu.

11) Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19:

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone
  w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do pomieszczenia).

 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie
  z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

 6. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

 7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).

 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu
  z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

 9. Rodzice izolowanego, odbierają dziecko z przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

 10. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał
  i poruszał się pracownik.

 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawanych.

 12. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną
  o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte
  i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

 15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

 17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

 18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników
  o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała
  w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

12) Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Samorządowy Przedszkolu Nr 150 w Krakowie od dnia 18 maja 2020r. do czasu ich odwołania.

 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.

 

Procedury mogą ulec aktualizacji na wniosek dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Samorządowego Przedszkola Nr 150 w Krakowie w sytuacji zmian aktów prawnych.

 

 

 

 

 


 

Samorządowe Przedszkole Nr150 w Krakowie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zawiesza zajęcia do 15.05.2020r. w trybie określonym w § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)

          Zawieszenie zajęć wynika z potrzeby odpowiedniego przygotowania placówki pod względem bezpieczeństwa i realizacji wytycznych Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

Prosimy rodziców o odebranie pościeli dzieci ( w godzinach 9-15 ):

 • grupa I - w dniu 13 maja
 • grupa II - w dniu 15 maja

Prosimy rodziców dzieci:

 •  grupy VI o odbiór podręczników w dniu 7 maja między godziną 11-12
 • grupy IV ( tylko pięciolatki ) o dbiór podręczników w dniu 13 maja w godzinach 9-15

 


 

Szanowni Państwo,

W związku z aktualnymi wytycznymi MEN przedszkola pozostają zamknięte do 24.05.2020r. 


 

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zajęcia w placówce zostają zawieszone do 26.04. 2020r.


 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie
najbliższych osób

 

życzy Dyrekcja i grono pedagogiczne


 

"Czytaj więcej" znajdą Państwo propozycje  Krakowskiego Biura Festiwalowego, które przygotowało dla dzieci serię czytanek w wykonaniu Michała Rusinek, Joanny Olech, Grzegorza Kasdepke, Małgorzaty Swędrowskiej, Macieja Wojtyszko czy Agnieszki Taborska.  Codzinie o godzinie 9.30 od poniedziałku do piątku na profilu Facebook Krakowa Miasta Literatury UNESCO, Ci znani autorzy i autorki czytają swoją książkę.